Политика за опазване на околната средаФутболът е не само най-популярната игра в света – футболът е универсален eзик, който отдавна е надхвърлил границите на своята същност.

Футболът е и феномен и като такъв не остава (а и не бива да остава) безразличен към глобалните проблеми, с които днешният свят се сблъсква. Футболът, наред с другото, трябва да е пример и коректив, които увлича последователите си в стремеж както към подобряване на средата и условията, в които съвременният човек живее, така и към гарантиране на устойчиво бъдеще за идните поколения.

Ние в „Професионален футболен клуб Лудогорец 1945“ АД имаме честта, но и осъзнаваме голямата отговорност, да бъдем част от този феномен.

Приложимост

 Настоящата политика, както и принципите и ангажиментите, залегнали в нея, се прилагат по отношение на и се отнасят до:

 • всички наши служители в ежедневната им дейност, включително директори, професионални футболисти, треньори и лица от спортно-техническия щаб;
 • всички наши привърженици;
 • всички наши дейности – управленски, административни, спортно-технически, тренировъчни и състезателни.

 Цел и принципи на политиката

 В нашата дейност сме водени от чувството на ангажираност и съпричастност към всеобщия стремеж за предотвратяване на неблагоприятното изменение на климата и влошаването на околната среда, както и от духа и принципите, залегнали в Стратегията за устойчивост във футбола на УЕФА 2030 г. (UEFA Football Sustainability Strategy 2030) и свързаните с нея насоки, актовете и инициативите на международното право, правото на Европейския съюз, на Конституцията на Република България и актовете на българското законодателство в областта на опазването на околната среда.

Ние осъзнаваме предизвикателствата, породени от непрекъснатото изменение на климата. Знаем също, че разрушаването на околната среда се е превърнало в глобален проблем, за справянето с който повече от всякога е необходима отборна игра.

Тъй като сме наясно с въздействията, произтичащи от дейността на „Професионален футболен клуб Лудогорец 1945“ АД и с негативния отпечатък, който футболът оставя върху околната среда, не можем да останем безразлични. Нужни са както навременни колективни усилия, така и отговорни действия от всеки един от нас.

Целта на настоящата политика е:

 • да идентифицира ръководните принципи, към които се придържаме и да очертае ангажиментите ни по отношение на опазване на околната среда, предотвратяване на замърсяването й и опазване на биологичното разнообразие;
 • да осигури рамка за управлението на въздействията върху околната среда с цел подобряване устойчивостта на клуба като се вземат предвид рисковете и възможностите от съществено значение за развитието на основната ни дейност.

Предвид горното, можем да очертаем принципите ни, както следва:

 • насърчаване на проактивен подход към предизвикателствата на околната среда чрез управление, насочено към осигуряване на съответствие с приложимите законови разпоредби в областта на околната среда и нейното опазване;
 • насърчаване на екологичната отговорност и по-широко осъзнаване на проблемите на околната среда от страна на нашите служители, клиенти, доставчици и обществеността като цяло, чрез програми и инициативи за тяхната ангажираност по пътя към намаляване и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда;
 • насърчаване развитието и разпространението на екологично чисти технологии и решения за ефективното управление на енергията и водните ресурси и за опазване на биоразнообразието;
 • идентифициране, оценка и адресиране на рисковете и възможностите, свързани с опазването на околната среда съобразно спецификите на нашата дейност;
 • търсене и насърчаване на проактивно сътрудничество със заинтересовани страни, включително, но не само, с държавни и общински органи, неправителствени организации и бизнес партньори с оглед организирането и провеждането на инициативи, свързани с опазването на околната среда, за да гарантираме, доколкото е възможно, устойчиво развитие на нашата дейност и обществото като цяло и намаляване на екологичния отпечатък;
 • насърчаване на прехода от линейна към кръгова икономика чрез намаляване на отпадъците и поощавяне на разделното им събиране и рециклиране;
 • оптимизиране на консумацията на енергия и на водни ресурси и насърчаване, доколкото е възможно в дейността ни, на ползването на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Нашият ангажимент

 За да постигнем нашите цели и да гарантираме устойчивост на нашите принципи, ние:

 • ще се стремим, доколкото е възможно, да инвестираме в технологии, щадящи околната среда;
 • ще се стремим, доколкото е практически възможно, да ползваме в дейността си и енергия от възобновяеми енергийни източници;
 • ще се стремим да оптимизираме разхода на електрическа енергия изобщо;
 • ще се стремим да обновяваме периодично нашия служебен авто-парк с изцяло нови автомобили с все по-завишени екологични стандарти;
 • ще вземаме предвид фактора околна среда в нашите бизнес решения;

Тъй като за нас отношението към околната среда се крие в малките неща, ние:

 • гасим осветлението, когато не ни е необходимо, както и електрическото оборудване тогава, когато не се използва; инсталираме LED осветление с фото-клетка, където е възможно и целесъобразно;
 • се стремим да ограничим ползването на хартия и опаковки и от пластмаса в нашата ежедневна дейност, като по възможност използваме рециклирана или рециклируема хартия; премахнахме ползването на чаши от пластмаса за еднократна употреба в ежедневната си дейност;
 • насърчаваме нашите служители да пътуват служебно само тогава, когато наистина се налага - в останалите случаи разчитаме на дистанционни средства за комуникация (например чрез теле и видео-конферентни връзки);
 • насърчаваме нашите служители да ползват обществен транспорт или велосипеди до и от работното им място, както и нашите привърженици да избягват ползването на автомобили, когато посещават наши мачове;
 • насърчаваме нашите привърженици да почистват след себе си след всеки мач и да изхвърлят отпадъците само на определените за това места като стимулираме разделното им събиране;
 • се стремим да ползваме за почистване на нашите помещения почистващи препарати, които са възможно най-щадящи към околната среда; същото се отнася и за препаратите, с които третираме нашите изкуствени и естествени тревни покрития;
 • се стремим да използваме повторно и да рециклираме, когато и където е възможно.

Сигнали и предложения

 Наш приоритет е да съблюдаваме и следваме ценностите и принципите, от които се ръководим, като същевременно предотвратяваме неспазването им.

Ето защо насърчаваме всеки, който има препоръки и предложения във връзка с политиката за опазване на околната среда или вярва, че е налице нарушаването й, до се свърже с нас на следния адрес [email protected].

 Нашата ангажираност

 Ръководството и служителите на „Професионален футболен клуб „Лудогорец 1945“ АД декларират личното си участие, ангажираност и отговорност за изпълнение на настоящата политика и призовават всички, които са ангажирани с дейността на клуба, да следват нашия пример.

Осведоменост и запознаване с политиката

 Ние осъзнаваме, че осведомеността и запознаването на широк кръг лица с ценностите и принципите, от които се ръководим, е от първостепенно значение за постигане на целите на настоящата политика. Ето защо същата се предоставя на всеки наш служител и е публикувана на официалната  ни уеб-страница в Интернет. В допълнение, копие от политиката може да бъде предоставяна при поискване на всеки, до когото същата се отнася, на място в офисите ни в гр. Разград, бул. Търговищко шосе, Спортен център „Лудогорец“.

Приемане, преглед и актуализация на политиката

Настоящата политика е приета с решение на Съвета на директорите на „Професионален футболен клуб „Лудогорец 1945“ АД от  20.02.2023 г. Същата ще бъде предмет на периодичен преглед и евентуална актуализация при необходимост от адаптирането й към нововъзникнали обстоятелства или промени в приложимото законодателство.

 
Спонсори