Обяви


Обява от "ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945" АД


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2023 г.) и във връзка с изпълнение на Договор № 331/15.12.2016 г. за концесия и Допълнително споразумение № 1/18.12.2017 г. към него, между Община Разград и „ПФК Лудогорец 1945“ АД , Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение:

ОБЕКТ: “ РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТАДИОН "ЛУДОГОРЕЦ АРЕНА"- УПИ I 7260, кв. 317, гр. Разград
ПОДОБЕКТ: ЕТАП 3 - СЕКТОР "А"
ЕТАП 5 – ПАРКИНГ СЪС 189 ПАРКОМЕСТА”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Разград, кметство Разград или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.


Финансова информация
 
Спонсори