Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИНИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

„ПФК Лудогорец 1945“ АД осъществява открито и отговорно управление и ръководи бизнеса си, спазвайки най-високите стандарти, за да защити интересите на своите работници, служители и бизнес партньори, като дава възможност на работници, служители и трети лица, на които се предоставя защита съгласно действащото законодателство да докладват за нарушения, включително потенциални такива на най-ранен възможен етап, без да се страхуват от ответни действия.

Kанали за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

В изпълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, „ПФК Лудогорец 1945“  АД е създал следните канали за вътрешно подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, информация за които им е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения, или в друг работен контекст, а именно:

 • на следния имейл адрес: [email protected]
 • за служители с електронна поща – по служебната електронна поща на организацията;
 • за външни лица – по ел. поща подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
 • лична среща с някой или някои от членовете на Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения, която може да бъде уговорена писмено по имейл или устно, в разговор с някой или някои от членовете на Комисията.

Подаване на сигнали за нарушения

Сигналите се подават писмено или устно до Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения. Към всеки сигнал могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Писмените сигнали се подават, като се попълва формуляр по образец, утвърден от централния  орган за външно подаване на сигнали – Kомисията за защита на личните данни, който съдържа най-малко следните данни:

 1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 4. дата на подаване на сигнала;
 5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Устното подаване на сигнали е възможно чрез лична среща (поискана от сигнализиращото лице) с компетентното/ните лице/а в уговорен между тях подходящ срок. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от някой от членовете на Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

В срок до 7 (седем) дни от получаването на сигнала се изпраща потвърждение на сигнализиращото лице. Подадените сигнали се разглеждат от Комисията за сигнали за нарушения на „ПФК Лудогорец 1945“ АД. Обратна информация се предоставя на сигнализиращото лице за предприетите действия  в срок не по-дълъг  от 3 (три) месеца след потвърждаването на получаването на сигнала или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице, след изтичането на не повече от 3 (три) месеца, считано от изтичане на 7-дневния срок. За изясняване на описаните в сигнала факти и/или обстоятелства могат да се изискват допълнителни сведения и обяснения от сигнализиращото лице, както и от всяко трето лице, което може по някакъв начин да бъде свързано със сигнала и/или да предостави повече информация по случая.

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали. „ПФК Лудогорец 1945“АД насърчава подаването на сигнали за нарушения по вътрешни канали. „ПФК Лудогорец 1945“ АД гарантира на сигнализиращите лица, че няма да бъдат предприемани ответни действия, в случай че те са имали основателна причина да считат, че информацията за нарушенията в подадените сигнали е била вярна към момента на подаването им.

Не се образува производство и не се извършва проверка по:

 1. анонимни сигнали;
 2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Ако даден сигнал не отговаря на изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и на Политиката на „ПФК Лудогорец 1945“ АД за подаване на сигнали за нарушения, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и на Политиката на „ПФК Лудогорец 1945“ АД за подаване на сигнали за нарушения, и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

 
Спонсори